The following license files are associated with this document:

© Zhi-Zhong Xu
Except where otherwise noted, this document's license is described as © Zhi-Zhong Xu